Nakládání s os. údaji partnerů

Nakládání s os. údaji partnerů

Informace pro obchodní partnery – zpracování osobních údajů

1) Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SEMAG spol. s r.o., IČ 43962394, se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark (dále jako Správce).

2) Jaké osobní údaje zpracováváme?

V souvislosti s uzavíráním kupních smluv a nájemních smluv, kde správce vystupuje jakožto pronajímatel zpracováváme následující osobní údaje:

-          Identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popř. č. bankovního účtu);

-          Údaje z naší vzájemné komunikace potřebné k uzavření výše uvedených smluv a jejich plnění.

3) Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem sjednávání a uzavírání kupních smluv, nájemních a jiných smluv, plnění povinností a výkonu práv dle těchto smluv, včetně související obchodní komunikace, vedení účetnictví, povinnosti archivace a poskytování součinnosti státním orgánům na základě platných právních předpisů.

4) Na základě jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů:

-          Plnění smlouvy – realizace smluvního vztahu;

-          Oprávněný zájem – zájem Správce zpracovávat osobní údaje za účelem rozvoje vzájemné spolupráce a dobytnosti případných pohledávek;

-          Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona – např. daňové povinnosti, účetnictví, archivnictví

5) Zdroj spravovaných osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pocházejí z následujících zdrojů:

-          Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce, popř. udělil/a souhlas s jejich zpracováním;

-          Spravujeme rovněž údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík apod.

6) Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze v omezeném rozsahu, a to v případě, je-li to nutné k naplnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být předávány našim smluvním partnerům-zpracovatelům (v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování osobních údajů), jejichž účast je nezbytná pro splnění účelů, kterými jsou osobní údaje zpracovávány, (např. dodavatelé informačních technologií, poskytovatelé poštovních služeb apod.), popřípadě i jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy.

7) Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání uzavřených kupních, nájemních a jiných smluv, popř. po další nezbytnou dobu dle platných právních předpisů (účetnictví, archivní služba).

8) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči Správci určitá práva. Mezi tato práva patří například:

a) Právo na přístup

Na základě tohoto práva můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

b) Právo na opravu

Na základě tohoto práva můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

c) Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

-         Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány;

-         Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat;

-         Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Správcem, a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují;

-         Domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné Správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) právo na omezení zpracování

Můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

-         Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

-         Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení;

-         Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-         Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

f) Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě

oprávněného zájmu Správce.

g) Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

9) Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu osobniudaje@semag.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je Správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

Navštivte náš e-shop


Vybírejte a nakupujte
on-line v pohodlí domova...
pokračuj

Akční nabídka


Zajímavé slevy
v pekařství U Rohlíčka ...
pokračuj

Zdravá výživa

pokračuj

Facebook

pokračuj