Vnitřní oznamovací systém

Co je oznámení (Whistleblowing) 

Oznámení (Whistleblowing) je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec – oznamovatel - informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustil zaměstnanec společnosti SEMAG spol. s r.o. na pracovišti nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro SEMAG spol. s r.o. na jeho pracovištích. 


Kdo je povinným subjektem 

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je společnost SEMAG spol. s r.o., IČ: 43962394, Lidická  886/43, 73601 Havířov-Šumbark („Společnost“), povinna zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 „Zákona“. 

Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání. 

Oznamovací systém chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením. 

Kdo nemůže podat oznámení  

Povinný subjekt vylučuje přijímat oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) a i) „Zákona“. 

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení 

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Takové jednání je přestupkem dle § 23 odst. (2) „Zákona“, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Vnitřní oznamovací systém  

Oznamovatel podává oznámení v českém jazyce prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn je podat:  

  1. v listinné podobě poštou, v zalepené obálce, čitelně označenou textem „Oznámení – výhradně k rukám příslušné osoby“, na adresu společnosti: SEMAG spol. s r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark.
  2. elektronicky prostřednictvím e-mailu: oznameni@semag.cz
  3. telefonicky +420 603 515 291 (příslušná osoba Ing. Ivo Tarkowski)
  4. osobně, po předchozí domluvě s příslušnou osobou v sídle společnosti
  5. na internetu: www.upozorneni.nntb.cz

Příslušnou osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému společnosti SEMAG spol. s r.o. je Ing. Ivo Tarkowski a paní Lenka Faltýnková. 

Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/ 

Podání oznámení

V případě anonymního oznámení jsme povinni oznámení přijmout, avšak takovými oznámeními se naše společnost nemusí zabývat. Anonymním oznamovatelům je přiznávána ochrana podle „Zákona“ až od chvíle, kdy jejich totožnost vyjde najevo. Proto při podání oznámení uvádějte jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu, aby bylo možno zjistit totožnost oznamovatele. Pro vzájemnou komunikaci uveďte svůj telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu. Jakýkoliv kontakt na oznamovatele bude určen výhradně pro potřeby příslušné osoby. 

Pro potřeby řádného posouzení a prošetření oznámení je vhodné v oznámení sdělit alespoň identifikaci osoby nebo osob podezřelých z možného protiprávního jednání, jeho podrobný popis, důkazy o protiprávním jednání, nebo jakékoliv konkrétní poznatky, které směřují k podezření z porušení.