Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (OÚ) z objednávkového systému www.semag.cz 

Osobní údaje zákazníka objednávkového systému www.semag.cz: 
OÚ jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail. 

Zpracování a ochrana osobních údajů: 
Osobní údaje jsou získávány z elektronického objednávkového formuláře umístěného na www.semag.cz přímo od zákazníka na základě projevu jeho svobodné a vážné vůle. Právním základem a účelem zpracování všech osobních údajů je řádné splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy (objednávka). Jedná se o objednávku, která je uzavřená mezi zákazníkem a společností SEMAG spol. s r.o. dle podmínek uvedených ve VOP. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného elektronického objednávkového systému po dobu vyřízení objednávky až po uplynutí záruční doby výrobku. Se zpracovatelem je sepsána smlouva o zpracování OÚ a jejich zabezpečení. Společnost Semag spol. s r.o. prohlašuje, že získané osobní údaje použije pouze pro účel plnění smlouvy a neposkytne OÚ třetím stranám. Zaměstnanci správce a zpracovatele byli řádně poučeni zásadách mlčenlivosti, týkajících se předaných osobních údajů.OÚ jsou zpracovávány a uchovávány po dobu záruční doby (trvanlivosti) výrobků, po ukončení záruční lhůty výrobku budou veškeré OÚ zákazníka zpravidla vymazány ihned, nejpozději však do jednoho měsíce. 

Práva zákazníka objednávkového systému: 

Zákazník má právo: 
-     právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, 
-     právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti, 
-     právo žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
-     právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, 
-     právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
-     právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,  170 00 Praha 7. 

Účel zpracování OÚ: 
OÚ jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy. 

Správce OÚ: 
Správcem OÚ je SEMAG spol. s r.o., Lidická 866/43, Havířov-Šumbark, 73601, IČ 43962394. 

Zpracovatel OÚ: 
Zpracovatelem OÚ je Michal Bezruč, Pavlouskova 4432/3, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ 73298506.